اولین موضوعی که در پیشبرد پروژه های خلاقیت محور بایستی مد نظر باشد، شفافیت در اهداف سازمان برای آن پروژ‌ه است. گاهی شفافیت این موضوع معمولا به دلیل تله‌دانشی برای کارفرماها برای تیم پروژه درست تعریف نمی‌شود. دایره با خوب شنیدن دغدغه‌های شما ابتدا به تعریف مناسب هدف می پردازد.

 

مخاطب

اگر مخاطب شما برای پروژه‌ معلوم نباشد یا این تصور باشد که «همه» مخاطب پروژه هستند نتیجه‌ی مناسبی نخواهیم کرد. دایره برای تعریف و الویت‌بندی مخاطبین به شما کمک می‌کند تا در تولید پیام مناسب بر اساس مخاطبین پروژه پروژه‌ای موفق داشته باشیم.
 

تصمیم گیری

دایره مسئول تصمیم گیری در مورد پروژه خواهد بود. در بسیاری از موارد در بزنگاه‌هایی نیاز به تصمیمی است تا در مسیر پیشرفت پروژه همچنان حرکت به سمت اهداف ثابت باشد و همچنین در مورد نسخه‌های پیش نمایش و دموها تصمیمات حرفه ای گرفته شود. دایره به عنوان کارگردان خلاقیت، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده می‌گیرد.
 

آماده‌سازی مستندات و خلاصه‌ها

برای ایجاد درک مشترک بین کارفرما و تیم خلاقیت، بریف‌ها، فرم ها و مشتندات ضروری پروژه توسط دایره آماده می شود و بر تکمیل صحیح و دقیق و شفاف آن ها نظارت می کند.
 

مدیریت جلسات

برای اثربخش بودن جلسات و جلوگیری از هدر رفتن زمان، دایره شما را از جلسات طولانی دور نگه می‌دارد و جلسات را چنان مدیریت می کند تا حضور شما در جلسات در بهینه‌ترین شیوه‌ی ممکن مدیریت شود و شما را فقط درگیر موارد کلیدی خواهیم کرد.
 

مدیریت بودجه

دایره به شیوه‌ای موثر به مدیریت بودجه می‌پردازد به شکلی که 
 
 

طوفتن فکری

 

نوآوری

 

خلاقیت

 

مدیریت بازخورد

 

نظارت

 
 
سادگی و اثر بخشی ©۱۴۰۳